Ročníkové práce

Konzultant je povinný sa so žiakom dohodnúť, osobne stretnúť a poskytnúť žiakovi konzultáciu v rozsahu 15 min 1 krát za mesiac. Počas škol.roka bude 5 konzultácií a budú hodnotené v rozsahu 0-6 bodov, spolu 30 bodov . Priebeh konzultácie:

 • žiak sa po príchode na konzultáciu zapíše u konzultanta
 • konzultant prejde so žiakom úlohy, ktoré mu boli zadané na poslednej konzultácii.Každú úlohu konzultant zapíše a spolu s podpisom žiaka odovzdá kópiu
 • konzultant ohodnotí žiaka za prípravu v rozsahu bodov 0-6 + percentuálne
 • konzultant zadelí úlohy žiakovi na nasledujúci mesiac, čo si ma pripraviť do nasledujúcej konzultácie, aké zdroje by mal použiť, kde hladať zdroje, ako pracovať s literatúrou,...
 • počas 4 mesiacov by si mal študent pripraviť materíal, z ktorého bude čerpať.Posledná konzultácia bude venovaná sposobu písania práce, typ písma, ako pracovat s Wordom, číslovanie strán, predná strana,...
 • všetky informácie o RP budú pre žiakov uvedené na stránke školy od 10.9.

Poznámka: Učasť žiaka na konzultáciach je povinná. V prípade absencie je žiak povinný si konzultáciu nahradiť v inom vopred dohodnutom termíne s konzultantom.Ak si žiak konzultáciu nenahradí, nemusí mu byť umožnená obhajoba RP, čo môže viesť k zhoršeniu výslednej známky z daného predmetu aj o 2 stupne.

hodnotí ročníkovú prácu po stránke formálnej a obsahovej v rozsahu 20 bodov. Z formálneho hľadiska sa hodnotí celková kompozícia práce, kvalita použitej literatúry, správnosť bibliografických odkazov, spracovanie príloh práce, jazyková správnosť a štylistika.

Konzultant, oponent bude hodnotiť:
 • kompozícia práce
 • kvalita použitej literatúry, nesmie byť iba internetový zdroj, odporúčame minimálne 50% použiť ako zdroj knihu
 • správnosť bibliografických odkazov
 • spracovanie príloh práce
 • jazyková správnosť a štylistika

Z obsahovej stránky sa hodnotí splnenie zadanej témy, schopnosť pracovať s informáciami a so zdrojmi informácií, pôvodnosť práce, schopnosť vyťažiť vlastné závery.

Konzultant, oponent bude hodnotiť:
 • splnenie zadanej témy
 • schopnosť pracovať s informáciami a zdrojmi informácií – odbornou literatúrou
 • pôvodnosť práce
 • schopnosť vyťažiť vlastné konkrétne závery
 • zhodnotenie dosiahnutia cieľa práce

Konzultant, oponent bude hodnotiť 10 bodov ( viď. uvedené vyššie ) , každý bod v rozsahu 02, spolu 20 bodov. V prípade zistenia a dokázania plagiátorstva, žiak získava 0 / 20 bodov od oboch vyučujúcich. Body získané počas roka za konzultáciu budú žiakovi ponechané, no však pripustený na obhajobu nebude.

Metodika písania ročníkových prác

Vážený študent, dôsledne si prečítaj tento dokument, aby sme predišli nedorozumeniam ohľadom ročníkových prác. Všetko dôležité nájdeš v dokumente, ktorý si Stiahneš tu.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton