ZAMESTNANCI

Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola

NAŠI UČITELIA

Zoznam učiteľov, ktorí vyučujú na SBG Česká:
PaedDr. Martina Danišová
Zriaďovateľka gymnázia, základnej a materskej školy a súčasne riaditeľka gymnáziaPaedDr. Martina Danišováriaditel@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.
RNDr. Karol Janíček
Riaditeľ ZŠRNDr. Karol Janíčekkaroljanicek@gmail.com
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Hedviga Tanglmayerová
TajomníčkaHedviga Tanglmayerovásekretariat@gymnaziumceska.sk
Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.
Mgr. Juraj Babic, PhD
Mgr. Juraj Babic, PhDbabic.sgc@gmail.com
Ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Štátnu skúšku má z predmetov História, Hudba a Anglický jazyk. Štúdium si doplnil na Pacific Academy, OR, USA a Fakulte masmédií na PEVŠ, kde získal titul PhD. Vyučoval na viacerých školách doma aj v zahraničí. V programe DofE je expedičným vedúcim. V súčasnosti sa pripravuje na svoju úlohu CAS koordinátora v IB programe, v ktorom získal certifikát.

Konzultačné hodiny : Pondelok 14:00 - 14:30 .
PaedDr. Monika Bačíková
PaedDr. Monika Bačíkovámonikabacikova1@gmail.com
Vyštudovala matematiku a chémiu na PrifUK ,rigoróznu prácu ukončila z matematiky na MatFyz Uk v Bratislave, 6 rokov učila v Children"s creative learning centre in Calgary.

Konzultačné hodiny : Utorok 15.30
Mgr. Barbara Bánoci
Mgr. Barbara Bánocibarbara.banoci@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7.hodina
Mgr. Alexandra Birošová
Mgr. Alexandra Birošováal.birosova@gmail.com
Trnavská univerzita v Trnave, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Nora Brencusová
Mgr. Nora Brencusovábrencusova@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: ucitelstvo pre I.stupeň základných škôl.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 6.hodina
Mgr. Katarína Brezinová
Mgr. Katarína Brezinovák.brezinova3@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Vanda Cvrkalová
Mgr. Vanda Cvrkalovávandacvrkalova@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra. .

Konzultačné hodiny : Česká : Pondelok 0.hodina , Devín: Streda 7.hodina
PhDr. Helena Čimborová
PhDr. Helena Čimborováhelena.cimborova@gmail.com
Vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor sociálna práca, sociálna pedagogika. Rigoróznu skúšku robila na UMB v Banskej Bystrici. Štúdium španielskeho jazyka ukoncila na Štátnej jazykovej škole v Bratislave všeobecnou štátnou jazykovou skúškou, úroven C2.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Miroslava Laučíková
Mgr. Miroslava Laučíkoválaucikovam@gmail.com
Vyštudovala na Pedagogickej fakulte UK v BA v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia anglický jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a literatúra.

Konzultačné hodiny :
 Master učitel Durič Anna
Master učitel Durič Anna anna.duric@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učitelstvo pre 1.stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko. Titul Špecialistka didakticko-metodických vied a Master učiteľ získala v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Momentálne pracuje na dokorandskej dizertačnej práce v odbore špeciálna pedagogika.
Konzultačné hodiny : Štvrtok 5.hodina
Bc. Farkašová Janka
Bc. Farkašová Jankaj.farkasova@gmail.com
Bakalársky titul ziskala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore sociálna pedagogika a vychovávatelstvo.

Konzultačné hodiny : Utorok 7. hodina
Mgr. Katarína Gáboríková
Mgr. Katarína Gáboríkovákgaborikova@hotmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Universite Val de Marne 12 v Paríži, odbor anglický jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a literatúra.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Craig Edwin Gillas
Craig Edwin Gillascegillas@gmail.com
Pochádza z USA. Študoval na univerzitách: University of New Mexico, Albuquerque a University of Maryland, College Park. Od roku 2012 pôsobí na Slovensku ako lektor anglického jazyka.

Konzultačné hodiny : 0.hodina


Konzultačné hodiny : podľa dohody
Mgr. Anežka Gnipová
Mgr. Anežka Gnipováanigni@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor: učiteľstvo výtvarného umenia.

Konzultačné hodiny : Utorok 1. hodina
Mgr. Adriána Golejová
Mgr. Adriána Golejováadrianahala369@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Slovenský jazyk a literatúra - Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Mgr. Ján Gonda
Mgr. Ján Gondajanygonda@recesia.sk
Vyštudoval učiteľstvo psychológie a výchovy k občianstvu na Pedagogickej fakulte UK a odbor filozofia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Tento rok začína študovať externé doktorandské štúdium na Katedre filozofie a dejín filozofie so zameraním na otázky práva a ekonómie.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7.hodina
Mgr. Ivana Antoš
Mgr. Ivana Antošantosivana11@gmail.com
Magisterský titul získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore ucitelstvo anglického jazyka a literatúry a biológie.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Brooks Guetschow
Brooks Guetschowbrooksguetschow@gmail.com
Náš anglicky hovoriaci lektor, pochádza z Aljašky. V roku 2012 získal Cambridgeský certifikát CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), ktorý je medzinárodne uznávaným certifikátom na úrovni titulu Bc. pre učiteľov anglického jazyka.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
PaedDr. Miroslava Hrušková
PaedDr. Miroslava Hruškovámiroslava.hruskova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov chémia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Mgr. Peter Konyves
Mgr. Peter Konyvespeter.konyves@gymnaziumceska.sk
Vyštudoval učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu na Žilinskej univerzite v Žiline

Konzultačné hodiny :
Mgr. art. Kristína Javornická
Mgr. art. Kristína Javornickákrististina.javornicka@gmail.com
Študovala na Vysokej škole muzických umení, FT fakulte, odbor: réžia animovaného filmu

Konzultačná hodina: 1. hodina utorok
Mgr. Lenka Karasová
Mgr. Lenka Karasoválenka.karasov@gmail.com
Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Konzultačné hodiny : Utorok 6. hodina
Mgr. Pavol Kedro
Mgr. Pavol Kedropavol.kedro@gymnyziumceska.sk
Vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo.

Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina
Mgr. Soňa Knollová
Mgr. Soňa Knollovásonaknoll.zsceska@gmail.com
Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Mária Barninová
Mgr. Mária Barninovábarninova.maria@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie

Konzultačné hodiny :
Mgr. Anna Korenková
Mgr. Anna Korenkovákorenko.anka@gmail.com
Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Konzultačné hodiny : Streda 5. hodina
.

Konzultačné hodiny : Streda - 1. hodina
Mgr. Agáta Krajčovičová
Mgr. Agáta Krajčovičováagata.krajcovicova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s prehlbujúcim predmetom hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Konzultačné hodiny : Streda 6. hodina
Mgr. Matej Krchňák
Mgr. Matej Krchňákmatko.krchnak@gmail.com
Vyštudoval učitelstvo anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Konzultačné hodiny : Utorok 1. hodina
Mgr. Katarína Kubicová
Mgr. Katarína Kubicovákubicovakatarina093@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. .

Konzultačné hodiny : Utorok 1.hodina
RNDr. Janka Kubisová
RNDr. Janka Kubisovájbreslerova@yahoo.co.uk
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7. hodina
Mgr. Linda Lipovská
Mgr. Linda Lipovská
Študovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny : Štvrtok 6. hodina
Mgr. Denis Líška, PhD.
Mgr. Denis Líška, PhD.liska.denis@gmail.com
Vyštudoval odbor vedecká biológia a ucitelstvo predmetu biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Dizertacnú skúšku vykonal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore biológia, rastlinná fyziológia.

Konzultačné hodiny : Piatok 6. hodina
Mgr. Monika Magová
Mgr. Monika Magová
Na CMBF UK vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia náboženská výchova - etická výchova, ukončené v r. 2000. Na Katolíckej univerzite ukončila štúdium všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia dejepis, v r. 2003. V r. 2002 získala Certificat pratique de lanque francaise, Université de Paris - Sorbone. V r. 2004 - štátna jazyková skúška z jazyka francúzskeho.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Margaréta Martinčáková
Mgr. Margaréta Martinčákovámartincakova@gymnaziumceska.sk
Absolvovala 5.ročné štúdium v Bratislave na Univerzite Komenského, filozofickú fakultu, odbor tlmočníctvo-prekladateľsvo nemecký a ruský jazyk. Magisterský titul získala na UMB v Banskej Bystrici na fakulte humanitných vied odbor všeobecno-vzdelávacích predmetov v nemeckom a ruskom jazyku

Konzultačné hodiny : Streda 2. hodina
Mgr. Veronika Matušeková
Mgr. Veronika Matušekovávmatusekova@gmail.com
Vyštudovala odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Konzultačné hodiny : Pondelok 6. hodina
Mgr. Ivona Nagy Hučková
Mgr. Ivona Nagy Hučkovánagy.huckova@outlook.sk
Ukončené vzdelanie: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aprobácia Chémia - Ekológia.

Konzultačné hodiny : Piatok 1.hodina, príp. podľa dohovoru
Bc.Lucia Najšlová
Bc.Lucia Najšlovánajslova@azet.sk
Vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca. Momentálne pokracuje v magisterskom štúdiu.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Barbora Olejníková
Mgr. Barbora Olejníkováolejnikova.baska@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka, literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pokračuje v rozširujúcom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore primárna pedagogika.

Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina
Mgr. Petrasová Viktória
Mgr. Petrasová Viktóriaviktoriapetrasova@centrum.sk
Vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : utorok 1.hodina
Mgr. Stanka Porubenska
Mgr. Stanka Porubenskaporubenska.s@gmail.com
Vyštudovala ucitelstvo akademických predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra na Katolíckej univerzite v Ružomberku (Bc.) a anglický jazyk a kultúru v odbornej komunikácii na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Mgr.). V rámci magisterského stupna absolvovala rocný Erasmus program v Lisabone na Universidade Catolica Portuguesa
Konzultačné hodiny :


Konzultačné hodiny :
Mgr. Miroslav Rohárik
Mgr. Miroslav Rohárikmiroslav.roharik@gmail.com
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr si rozšíril vzdelanie o tretí aprobačný predmet – anglický jazyk.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Šárka Rösnerová
Mgr. Šárka Rösnerovás.rosnerova@gmail.com
Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a estetiky.

Konzultačné hodiny : Utorok 0..hodina
Mgr. Andrej Semjan
Mgr. Andrej Semjansemjan.andrej@gmail.com
Vyštudoval som odbor Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - špecializácia Futbal na fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. .

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Eliška Suchánková
Mgr. Eliška Suchánková ekasuchankova@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre

Konzultačné hodiny : Streda 1.hodina
Mgr. Denisa Suchovska
Mgr. Denisa Suchovskadeni.suchovska@gmail.com
Vyštudovala aprobáciu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Konzultačné hodiny : Streda 1.hodina
Ing. Ivo Šiller
Ing. Ivo Šillerepigon@epigon.sk
Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného obchodu. Má niekoľko štátnic z anglického jazyka a pedagogické vzdelanie.

Konzultačné hodiny : Pondelok 0.hodina
Mgr. Jana Šišmišová
Mgr. Jana Šišmišovájasiska@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor anglický jazyk a literatúra v kombinácii s históriou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Vladimíra Šnejtová
Mgr. Vladimíra Šnejtovásnejtova.vladka@gmail.com
Študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a šport a zdravie.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 4.hodina
Mgr. Ľubomír Tancer
Mgr. Ľubomír Tancerlubomir.tancer@gymnaziumceska.sk
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyziky a chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7.hodina
Mgr. Katarína Tihelková
Mgr. Katarína Tihelkováteacher.tihelkova@gmail.com.
Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov geografie a matematiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 0.hodina
Mgr.Štefánia Václavíková
Mgr.Štefánia Václavíkovástefania.vacvalikova@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sociálne vedy a v Ústave DPŠ VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa v študijnom programe: učiteľstvo pre stredné školy.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Matúš Vasil
Mgr. Matúš Vasiltusma79@yahoo.co.uk
Študoval na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, odbor telesná výchova - geografia

Konzultačné hodiny : Piatok 1.hodina
Mgr. Svetlana Veselová
Mgr. Svetlana Veselovásvetlana.veselova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učiteľstvo anglického a francúzskeho jazyka v Piatigorskom pedagogickom inštitúte cudzích jazykov v Rusku.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7.hodina
Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová PhD.
Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová PhD.daniela.vigasova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala biológiu a geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. PhD vyštudovala v odbore regionálna geografia na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v BA.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7.hodina
Mgr. Ľubomíra Zaiets
Mgr. Ľubomíra Zaiets
Konzultačné hodiny: Streda 1.hodina
Mgr. Daniel Zahumenický
Mgr. Daniel Zahumenickýit.support@gymnaziumceska.sk
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kombináciu predmetov matematika a informatika.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Dana Zelinová
Mgr. Dana Zelinovádana.zelinova@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. .

Konzultačné hodiny : Utorok 5.hodina
Dr. Who
Dr. Whowho@who.com


Konzultačná hodina:
Mgr. Dajana Mergová
Mgr. Dajana Mergovádajan.merg@gmail.com

Vyštudovala odbor učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Konzultačná hodina:
Mgr. Alia El Hage
Mgr. Alia El Hagealiaelhage@gmail.com
Študovala som hudobnú vedu na Univerzite Komenského v BA a populárnu hudbu v Londýne (British&Irish Institute of Modern Music), kde som následne pôsobila ako učiteľka hudby.

Konzultačné hodiny :
Adrián Kocúr
Adrián Kocúrkocuradrian@hotmail.com
Študoval som na PF UMB pedagogiku bez titulu, následne som pôsobil ako lektor nemeckého jazyka. Momentálne sa vzdelávam na rakúskej inštitúcií, ktoré dovŕšim jazykovým certifikátom z nemeckého jazyka Goethe Zertifikat

Konzultačné hodiny :
Mgr. Simona Latková
Mgr. Simona Latkovásimona.latkova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy v špecializácii na učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Monika Dudová
Mgr. Monika Dudovámonikadudova74@gmail.com
Študovala som odbor: Moderná neslovanská filozofia v špecializácii Anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7.hodina
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton