ZAMESTNANCI

Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola

NAŠI UČITELIA

Zoznam učiteľov, ktorí vyučujú na SBG Česká:
PaedDr. Martina Danišová
Zriaďovateľka gymnázia, základnej a materskej školy a súčasne riaditeľka gymnáziaPaedDr. Martina Danišováriaditel@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.
RNDr. Karol Janíček
Riaditeľ ZŠRNDr. Karol Janíčekkaroljanicek@gmail.com
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Hedviga Tanglmayerová
TajomníčkaHedviga Tanglmayerovásekretariat@gymnaziumceska.sk
Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.
Mgr. Juraj Babic, PhD
Mgr. Juraj Babic, PhDbabic.sgc@gmail.com
Študoval na univerzite Mateja Bela, neskôr na Pacific Academy, OR, USA a Fakulte masmédií na PEVŠ. Je vedúcim medzinárodného programu IB DP, koordinátorom IB DP CAS a IB MYP. Vyučuje predmety Dejepis a Umenie a kultúra. Konzultačné hodiny : Streda 14:00 (podľa dohody)
PaedDr. Monika Bačíková
PaedDr. Monika Bačíkovámonikabacikova1@gmail.com
Vyštudovala matematiku a chémiu na PrifUK ,rigoróznu prácu ukončila z matematiky na MatFyz Uk v Bratislave, 6 rokov učila v Children"s creative learning centre in Calgary.

Konzultačné hodiny : Utorok 15.30
Mgr. Alexandra Birošová
Mgr. Alexandra Birošováal.birosova@gmail.com
Trnavská univerzita v Trnave, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Nora Brencusová
Mgr. Nora Brencusovábrencusova@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: ucitelstvo pre I.stupeň základných škôl.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 6.hodina
Mgr. Katarína Brezinová
Mgr. Katarína Brezinovák.brezinova3@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Vanda Cvrkalová
Mgr. Vanda Cvrkalovávandacvrkalova@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra. .

Konzultačné hodiny : Utorok, 6. hodina (13,00-13,45)
PhDr. Helena Čimborová
PhDr. Helena Čimborováhelena.cimborova@gmail.com
Vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor sociálna práca, sociálna pedagogika. Rigoróznu skúšku robila na UMB v Banskej Bystrici. Štúdium španielskeho jazyka ukoncila na Štátnej jazykovej škole v Bratislave všeobecnou štátnou jazykovou skúškou, úroven C2.

Konzultačné hodiny : Piatok 1.hodina
 Master učitel Durič Anna
Master učitel Durič Anna anna.duric@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učitelstvo pre 1.stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko. Titul Špecialistka didakticko-metodických vied a Master učiteľ získala v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Momentálne pracuje na dokorandskej dizertačnej práce v odbore špeciálna pedagogika.
Konzultačné hodiny : Štvrtok 5.hodina
Mgr. Erik Hudák
Mgr. Erik Hudákhudak@gymnaziumceska.sk 
Študoval na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, odbor: učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry. .

Konzultačné hodiny : Pondelok 5.hodina
Mgr. Katarína Gáboríková
Mgr. Katarína Gáboríkovákgaborikova@hotmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Universite Val de Marne 12 v Paríži, odbor anglický jazyk a literatúra a francúzsky jazyk a literatúra.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
 Barbora Beniánová
Barbora Beniánovábarbora.benianova@gmail.com
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, študijný program učiteľstvo geografie a anglického jazyka.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Anežka Gnipová
Mgr. Anežka Gnipováanigni@gmail.com
Študovala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor: učiteľstvo výtvarného umenia.

Konzultačné hodiny : Utorok 1. hodina
Mgr. Ján Gonda
Mgr. Ján Gondajanygonda@recesia.sk
Učiteľ občianskej náuky s vyštudovaným učiteľstvom psychológie a filozofie, momentálne študujúci aj predmet slovenský jazyk a literatúra. V rámci IB programu učiteľ predmetu Teória poznania/Theory of Knowledge.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7.hodina
Mgr. Ivana Antoš
Mgr. Ivana Antošantosivana11@gmail.com
Magisterský titul získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore ucitelstvo anglického jazyka a literatúry a biológie.

Konzultačné hodiny : Streda 1. a 2. hodina po dohode
Brooks Guetschow
Brooks Guetschowbrooksguetschow@gmail.com
Náš anglicky hovoriaci lektor, pochádza z Aljašky. V roku 2012 získal Cambridgeský certifikát CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), ktorý je medzinárodne uznávaným certifikátom na úrovni titulu Bc. pre učiteľov anglického jazyka.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
Mgr. art. Kristína Javornická
Mgr. art. Kristína Javornickákrististina.javornicka@gmail.com
Študovala na Vysokej škole muzických umení, FT fakulte, odbor: réžia animovaného filmu

Konzultačná hodina: 1. hodina utorok
Mgr. Sofia Nováková
Mgr. Sofia Novákovásofia.novakova@gmail.com

Mgr. z Estetika na Filozofickejfakulte UK v Bratislave, Certifikát IELTS,Štátnica ANG.JAZYK
Konzultačné hodiny : podľa dohody
Mgr. Renáta Červenáková
Mgr. Renáta Červenákovárenata.cervenakova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s biológiou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Barbora Olejníková
Mgr. Barbora Olejníkováolejnikova.baska@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka, literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Momentálne pokračuje v rozširujúcom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore primárna pedagogika.

Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina
PaedDr. Miroslava Hrušková
PaedDr. Miroslava Hruškováhruskova.mirka@gmail.com
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov chémia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.

Konzultačné hodiny : Streda 7.hodina
PaedDr. Emerita Holeková
PaedDr. Emerita Holeková emeritaholek@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň v Nitre. Prvú atestáciu získala v predmete slovenský jazyk a druhú atestáciu v odbore didaktika hudobnej výchovy. Rigoróznu skúšku na Univerzite Komenského v Bratislave ukončila v odbore školský manažment."

Konzultačné hodiny :
Mgr. Pavol Kedro
Mgr. Pavol Kedropavol.kedro@gymnyziumceska.sk
Vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo.

Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina
Mgr. Soňa Knollová
Mgr. Soňa Knollovásonaknoll.zsceska@gmail.com
Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Mária Barninová
Mgr. Mária Barninovábarninova.maria@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie

Konzultačné hodiny :
Ing. Danica Rihová
Ing. Danica Rihovádanica.rihova@gmail.com
Učiteľka anglického a nemeckého jazyka.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Agáta Krajčovičová
Mgr. Agáta Krajčovičováagata.krajcovicova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s prehlbujúcim predmetom hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Konzultačné hodiny : Streda 6. hodina
Mgr. Matej Krchňák
Mgr. Matej Krchňákmatko.krchnak@gmail.com
Vyštudoval učitelstvo anglického jazyka a literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Konzultačné hodiny : Utorok 1. hodina
Mgr. Katarína Kubicová
Mgr. Katarína Kubicovákubicovakatarina093@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. .

Konzultačné hodiny : Utorok 1.hodina
RNDr. Janka Kubisová
RNDr. Janka Kubisovájbreslerova@yahoo.co.uk
Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7. hodina
Mgr. Linda Lipovská
Mgr. Linda Lipovská
Študovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny : Štvrtok 6. hodina
Mgr. Denis Líška, PhD.
Mgr. Denis Líška, PhD.liska.denis@gmail.com
Vyštudoval odbor vedecká biológia a ucitelstvo predmetu biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Dizertacnú skúšku vykonal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore biológia, rastlinná fyziológia.

Konzultačné hodiny : Piatok 0. hodina
Mgr. Michal Polakovič
Mgr. Michal Polakovičmichal.polakovic@yahoo.com
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kombináciu predmetov geografia, ekológia. Nejaký čas žil v Austrálii, kde vyštudoval Diploma in Tourism na Bridge Business College. Má štátnicu z Anglického jazyka.

Konzultačné hodiny : Podľa potreby
Ing. Peter Sojka
Ing. Peter Sojkapeter.sojka@studentgymnaziumceska.sk
Vyštudoval Pedagogická fakulta Cyrila a Metoda v Trnave, neskôr Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo technologická fakulta v Trnave v obore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

Konzultačné hodiny : Konzultačné hodiny: 6h vo štvrtok
Mgr. Petrasová Viktória
Mgr. Petrasová Viktóriaviktoriapetrasova@centrum.sk
Vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : utorok 1.hodina
Mgr. Lucia Hrdličková
Mgr. Lucia Hrdličkoválucia.hrdlickova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Ivona Nagy Hučková
Mgr. Ivona Nagy Hučkovánagy.huckova@outlook.sk
Ukončené vzdelanie: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aprobácia Chémia - Ekológia.

Konzultačné hodiny : Piatok 1.hodina, príp. podľa dohovoru
Mgr. Dajana Fürsten
Mgr. Dajana Fürstendajanafursten@gmail.com

Vyštudovala odbor učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Konzultačná hodina:
Mgr.Štefánia Václavíková
Mgr.Štefánia Václavíkovástefania.vacvalikova@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sociálne vedy a v Ústave DPŠ VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa v študijnom programe: učiteľstvo pre stredné školy.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Miroslav Rohárik
Mgr. Miroslav Rohárikmiroslav.roharik@gmail.com
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr si rozšíril vzdelanie o tretí aprobačný predmet – anglický jazyk.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Ing. Ivo Šiller
Ing. Ivo Šillerepigon@epigon.sk
Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného obchodu. Má niekoľko štátnic z anglického jazyka a pedagogické vzdelanie.

Konzultačné hodiny : Pondelok 0.hodina
Mgr. Andrej Semjan
Mgr. Andrej Semjansemjan.andrej@gmail.com
Vyštudoval som odbor Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy - špecializácia Futbal na fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. .

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Eliška Suchánková
Mgr. Eliška Suchánková ekasuchankova@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre

Konzultačné hodiny : Streda 1.hodina
Mgr. Jana Šišmišová
Mgr. Jana Šišmišovájasiska@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor anglický jazyk a literatúra v kombinácii s históriou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina
Mgr. Vladimíra Šnejtová
Mgr. Vladimíra Šnejtovásnejtova.vladka@gmail.com
Študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor učiteľstvo telesnej výchovy a šport a zdravie.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 4.hodina
Mgr. Ľubomír Tancer
Mgr. Ľubomír Tancerlubomir.tancer@gymnaziumceska.sk
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov fyziky a chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7.hodina
Mgr. Orsolya Tóthová
Mgr. Orsolya Tóthovámeszarosovaorsolya@gmail.com
Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Komenského. Je milovníčka jazykov a cestovania, nejaký čas žila aj v Anglicku.

Konzultačné hodiny :
Adrián Kocúr
Adrián Kocúrkocuradrian@hotmail.com
Štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Matúš Vasil
Mgr. Matúš Vasiltusma79@yahoo.co.uk
Študoval na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, odbor telesná výchova - geografia

Konzultačné hodiny : Piatok 1.hodina
Mgr. Svetlana Veselová
Mgr. Svetlana Veselovásvetlana.veselova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala učiteľstvo anglického a francúzskeho jazyka v Piatigorskom pedagogickom inštitúte cudzích jazykov v Rusku.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 7.hodina
Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová PhD.
Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová PhD.daniela.vigasova@gymnaziumceska.sk
Vyštudovala biológiu a geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. PhD vyštudovala v odbore regionálna geografia na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v BA.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 14.00-14:30
Mgr. Simona Latková
Mgr. Simona Latkovásimonalatkova@gmail.com
Vyštudovala študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy v špecializácii na učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zložila štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka a obdržala certifikát CAE. Vyučuje predmety - Cultural Studies, Academic Writing a English Grammar.

Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina
Mgr. Daniel Zahumenický
Mgr. Daniel Zahumenickýit.support@gymnaziumceska.sk
Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kombináciu predmetov matematika a informatika.

Konzultačné hodiny : Štvrtok 8.hodina
Mgr. Dana Zelinová
Mgr. Dana Zelinovádana.zelinova@gmail.com
Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. .

Konzultačné hodiny : Utorok 5.hodina
Dr. Who
Dr. Whowho@who.com


Konzultačná hodina:
Mgr. Alia El Hage
Mgr. Alia El Hagealiaelhage@gmail.com
Študovala som hudobnú vedu na Univerzite Komenského v BA a populárnu hudbu v Londýne (British&Irish Institute of Modern Music), kde som následne pôsobila ako učiteľka hudby.

Konzultačné hodiny :
Mgr. Ján Konečný
Mgr. Ján Konečnýjan.konecny@studentgymnaziumceska.sk
Absolvoval štúdium učteľstvo akademických predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bakalárske štúdium: učiteľstvo fyziky a etickej výchovy, magisterské štúdium: učiteľstvo fyziky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky.
Konzultačné hodiny : Pondelok 2.hodina
Mgr. Andrea Katunská
Mgr. Andrea Katunská
V roku 2002 ukončila magisterské štúdium filozofie, francúzskeho jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Pôvodne stredoškolský učiteľ, od roku 2012 pôsobí vrámci jazykovej prípravy diplomatov na MZVaEZ.

Konzultačné hodiny : Streda 12.00 - 12.45
Eva Miškolci
Eva Miškolcieva.skacikova@gmail.com
Študovala som učiteľstvo umelecko- výchovných a výchovných predmetov na UMB v Banskej Bystrici. Počas života v Anglicku som dosiahla diplom z anglického jazyka na úrovni C1.
Mgr. Lukáš Hrncsár
Mgr. Lukáš Hrncsárschool.hrncsar@gmail.com
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky. Ukončené vzdelanie v odbore UAP Informatika - Etika
Konzultačné hodiny :
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton