Základná škola

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S INTEGROVANOU ANGLIČTINOU DO VÝUČBY

Výučba predmetov stanovených učebným plánom prebieha v anglickom jazyku, ktorý nie je cieľom ale prostriedkom.

Bilingválny program má dvojaký cieľ - zabezpečiť výučbu integrujúcu jazyk a obsah kladením rovnakej dôležitosti na "používanie cudzieho jazyka na učenie sa a učenie sa používať cudzí jazyk" aj úspešné zvládnutie štandardu podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR.

Ponúkame:
  • výučbu jazyka na intenzívnom základe bez toho, aby požadoval prílišnú účasť rozvrhu
  • vysokú úroveň jazykovej kompetencie
Vo vyučovacom procese využívame metódu CLIL - Integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov.

CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Nejazykový predmet sa rozvíja prostredníctvom cudzieho jazyka a cudzí jazyk prostredníctvom nejazykového predmetu. Cieľom tejto metódy vyučovania je zlepšovanie schopností a zručností študenta v cudzom jazyku tým, že sa cudzí jazyk považuje za nástroj komunikácie a nie za samostatný predmet. Pri vyučovaní metódou CLIL upriamujeme pozornosť na určitú aktivitu a nie na cudzí jazyk samotný. Tento prístup poskytuje možnosť učiť sa myslieť v danom jazyku a nie iba učiť sa jazyk ako taký.

Výhody, ktoré CLIL prináša:
  • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku
  • prehlbuje sa povedomie o materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch
  • zvýšená motivácia žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového jazyka
  • zvýšenie plynulosti vyjadrovania sa, širší rozsah slovnej zásoby
  • aktívne zapojenie sa na hodinách
  • pozitívny postoj k cudziemu jazyku
  • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia
  • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton