Výchovný poradca

 

PORADENSKÁ ČINNOSŤ a KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ – bude zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom ako i učiteľom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania, poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a kariérového poradenstva, v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže.

KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ – bude zameraná na prepojenie školy so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancom.

Spolupracujeme s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva:


Hubeného ul. Bratislava III.
Psychologické poradenstvo : Mgr. Lenická
Špeciálnopedagogické poradenstvo : Mgr. Lukáčová
Žiadosť o psychologické vyšetrenie, špeciálnopedagogické poradenstvo:
tlačivo má k dispozícii výchovný poradca:  PhDr. Helena Čimborová

Konzultačné hodiny výchovného poradcu pre rodičov a žiakov:

  • Pondelok 12:05 - 12:50
  • Piatok 12:55 - 13:40
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton