Zelená škola

V auguste sme spoločne s pánom Wilschom, ktorý je arboristom, uskutočnili ošetrenie drevín na školskom pozemku. Orezy drevín boli uskutočnené na suchých konároch; prevísajúcich konároch tak, aby sa zdvihli koruny stromov a priestor pod korunami sa presvetlil; na stromoch, ktorých koruna zasahovala do elektrického vedenia. Priestor v koryte "kanála" sa prečistil od náletového invazívneho agátu, rovnako aj priestor pri kmeňoch stromov v areály školy

Viac info v prílohách: Príloha 1    Príloha 2

Link na fotky za mesiac Október odkaz

Link na fotky za mesiac NOVEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac DECEMBER odkaz

Link na fotky za mesiac Január odkaz

Link na fotky za mesiac MAREC odkaz

Link na fotky za mesiac Apríl odkaz

Link na fotky za 092019 odkaz

Link na fotky za 102019 odkaz

odkaz

odkaz

V mesiaci február 2020 sa na Súkromnej ZŠ v Devíne konalo ďalšie zasadnutie kolégia Zelenej školy, ktoré otvorila a viedla Mgr. Štefánia Václavíková. Žiaci 2. stupňa z 5. D triedy informovali členov kolégia a žiakov 2.B triedy o doterajšej činnosti pri výstavbe bylinkovej špirály. Zasadnutia kolégia sa zúčastnili aj žiaci 4.C triedy a Mgr. Andrej Semjam, ktorý usmerňoval práce pri výstavbe bylinkovej špirály v rámci vyučovacích hodín Techniky. V pripravenej prezentácii žiakmi 5. B triedy bol obrázkovo a textovo zdokumentovaný postup prác žiakov ako aj použitý materiál pri realizácii tejto záhradnej architektúry (permakultúry). Žiaci si navzájom pomáhali a na hodinách Techniky a Pracovného vyučovania s Mgr. Pavlom Kedrom sa delili do skupín a navzájom kooperovali na výstavbe. Tvar špirály bol ľahko zhotoviteľný. Bylinková špirála poskytne dobré podmienky pre rast rôznych druhov byliniek a rôznych rastliniek. Tie sa začnú vysádzať do špirály na prelome mesiacov marec a apríl. Na záver v diskusii žiaci 1. a 2. stupňa i členovia kolégia hovorili o zorganizovaní zbierky na nákup byliniek.

foto tu

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton