Cenník MŠ

CENNÍK MATERSKÁ ŠKOLA

• v MŠ Česká je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa od 3 rokov na mesiac 250 € vrátane DPH (platí od decembra 2019).

• v MŠ Devín je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa od 3 rokov na mesiac je 200 € vrátane DPH

• v MŠ Česká aj v MŠ Devín je poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa do 3 rokov na mesiac 350 € vrátane DPH.

• stravná jednotka na deň je 2,80 € vrátane DPH

• v prípade voľného miesta poskytujeme aj starostlivosť len vo vybrané dni, pričom poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa na deň je 20 € vrátane DPH (nie je zahrnutá strava)

• v prípade voľného miesta poskytujeme aj poldennú starostlivosť, pričom poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa na mesiac je 245 € vrátane DPH (nie je zahrnutá strava)

• centrum si vyhradzuje právo prednostne prijať deti s celodenným pobytom

• k prijatiu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a podpísať zmluvu o poskytovaní starostlivosti o dieťa

• poplatok za opatrovanie a starostlivosť o dieťa sa uhrádza vopred za celý mesiac, najneskôr vždy k 1. dňu v mesiaci

 - v hotovosti na sekretariáte

 - prevodom na číslo účtu 320 8814 859 / 0200, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri podpise zmluvy

• zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú z jedného mesiaca do druhého

• poplatok je krátený iba v prípade dlhodobej neprítomnosti (súvisle 10 pracovných dní) a to vo výške 15%

• v prípade nahlásenej neprítomnosti sa poplatok za stravu vráti, strava sa odhlasuje ráno do 8:00 na telefónnom čísle 0911355011

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton