Aktuality Gymnázium

Úspech školy v súťaži GeoKoS

Vážená pani riaditeľka,

blahoželáme Vám k Vynikajúcemu výsledku Vašej študentky Niny Kotian, ktorá sa v tomto školskom roku umiestnila na 1. mieste v Geografickom korešpondenčnom seminári GeoKoS a okrem toho získala aj diplom najúspešnejšieho riešiteľa Bratislavského kraja.

Zároveň sa chceme poďakovať pani profesorke Mgr. Daniele Mojžišovej Vigašovej, PhD., ktorá motivovala svojich študentov k účasti na našom korešpondenčnom seminári. Geografický korešpondenčný seminár GeoKoS, ktorý zastrešuje Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, sa snaží pre stredoškolákov prinášať nové zaujímavé témy z geografie, pri ktorých riešení sa naučia niečo nové z geografie a rozvíjajú svoje kritické myslenie.

Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Vašimi šikovnými študentmi aj v budúcom školskom roku.

S pozdravom

Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.

Za Organizačný tím GeoKoS

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta UK

Ilkovičova 6, Mlynská dolina,

842 15 Bratislava 4

Image
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton