Aktuality Gymnázium

Ročníkové práce

Hodnotenie RP v šk.roku 2019/2020

KONZULTANT ohodnotí ročníkovú prácu po stránke formálnej a obsahovej
v rozsahu 20 bodov ( cca ½ -1A4) v slovenskom jazyku.

Z formálneho hľadiska sa hodnotí celková kompozícia práce, kvalita použitej
literatúry, správnosť bibliografických odkazov, spracovanie príloh práce, jazyková
správnosť a štylistika. Konzultant, oponent bude hodnotiť:
I.1. Kompozícia práce
I.2. Kvalita použitej literatúry, nesmie byť iba internetový zdroj, odporúčam minimálne
50% použiť ako zdroj knihu
I.3. Správnosť bibliografických odkazov
I.4. Spracovanie príloh práce
I.5. Jazyková správnosť a štylistika

Z obsahovej stránky sa hodnotí splnenie zadanej témy, schopnosť pracovať
s informáciami a so zdrojmi informácií, pôvodnosť práce, schopnosť vyťažiť
vlastné závery. Konzultant, oponent bude hodnotiť:
II.1. Splnenie zadanej témy
II.2. Schopnosť pracovať s informáciami a zdrojmi informácií – odbornou
literatúrou
II.3. Pôvodnosť práce
II.4. Schopnosť vyťažiť vlastné konkrétne závery
II.5. Zhodnotenie dosiahnutia cieľa práce

Konzultant bude hodnotiť 10 bodov ( viď. uvedené vyššie ) , každý bod v rozsahu 0-
2, spolu 20 bodov.
V prípade zistenia a dokázania plagiátorstva, žiak získava 0 / 20 bodov .Body
získané počas roka za konzultáciu budú žiakovi ponechané.

Posudok nesmie byť písaný všeobecne. Ak sú študentovi strhnuté body, je
potrebné presne špecifikovať dôvod ( napr. podľa bodu I.5 žiak mal veľa gram.chýb,
str 15., 17,......uviesť konkrétne príklady- tj. 1/2 bod ). 1 znamená koľko získal, 2 ,
koľko mohol získať.
Žiak obdrží do konca mája posudok s hodnotením od konzultanta.

Celkové vyhodnotenie: ( max 30b za konzultácie+20b max za posudok od konzultanta=
max 50b).
Posudok  musí žiak obdržať od konzultanta v mailovej forma do konca mája.
výsledná známka = ( 2x % z predmetu + % z RP ) / 3
 
zodpovedná za RP: M.Bačiková
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton