PROJEKTY


Učitelia bilingválnej sekcie štúdia na našej škole sa zapojili do mentoringového programu s rodenými Angličanmi s názvom: Aby študenti milovali vaše hodiny.

Spomedzi mnohých uchádzačov sme v skupine úspešných kandidátov a budeme teda pracovať na týchto častiach: - urobiť hodiny pútavejšie, zlepšiť disciplínu v triede a organizáciu hodiny, pracovať so spätnou väzbou, zlepšiť komunikáciu so študentmi.

www.leaf.sk

Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovací, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Do projektu budú zapojené všetky ZŠ a SŠ v SR, ktoré sú MŠ SR zaradené do siete škôl v zmysle klasického výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Cieľová skupina:

Učitelia ZŠ, ktorí v škole vyučujú aspoň jeden z 10-tich špecifikovaných predmetov v projekte: slovenský jazyk, dejepis, prírodopis, zemepis, matematika, fyzika, chémia, hudobná výchova, výtvarná výchova, predmety 1. stupňa
Učitelia SŠ, ktorí vyučujú v škole aspoň jeden zo 7-mich špecifikovaných predmetov v projekte: slovenský jazyk, dejepis, biológia, geografia, matematika, fyzika, chémia.

Z našej školy sú do projektu zapojení:
 • Mgr. Miroslava Hrušková
 • Mgr. Mária Kičová
 • Mgr. Silvia Gerhátová
 • Mgr. Katarína Tihelková
 • Mgr. Eva Bednáriková
Prínos pre školu:

Zapojením sa do projektu nevznikajú škole žiadne finančné nároky a žiadna administratívna náročnosť. Realizátorom projektu je UIPŠ, ktorý nesie zároveň aj zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov ESF.
Škola získa učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v modernej škole 21. storčia. Každá participujúca škola si zvýši IKT vybavenosť v závislosti podľa počtu žiakov v škole, dostane PC a dataprojektor.

Prínos pre učiteľa:

Každý absolvent školenia získa:

 • hodnotný balíček školiaceho materiálu a odbornej literatúry (kancelársky set, odbornú iteratúru a pod.)
 • notebook
 • nové zručnosti a kompetencie práce s novými technológiami do vzdelávania (internet, videokonferencie, Blogy, ICQ, IPTV,..)
 • zručnosti práce s digitálnym obsahom
 • kompetencie pre zavádzanie nových projektových a konštruktivistických metód do vyučovania na škole s podporou IKT
 • certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov

Zvýšenie špecializácie, kvalifikovanosti a IKT zručností učiteľov prispeje k podpore konkurencieschopnosti a zvýšeniu ich uplatniteľnosti na európskom trhu práce.
Trvanie projektu: 12/2008 - 11/2013

Priebeh vzdelávania učiteľov:

Projekt bude realizovaný na regionálnej úrovni vo vybraných školiacich centrách, ktoré majú zabezpečiť rýchly a kvalitný proces vzdelávania na prístupnom mieste pre každého učiteľa formou 10-tich jednodňových stretnutí po 6 hodín s max. odstupom 2 týždňov a jednej konzultácie k záverečnej práci. Vzdelávanie učiteľov sa skladá z troch modulov.

Účastníci vzdelávania budú rozdelení do 8 až 12 členných skupín. Predpokladaná štruktúra vzdelávacieho programu:
 • prezenčná forma - 60 h, resp. 54 h
 • distančná forma - 36 h (s podporou LMS)
 • záverečná práca - 10 h
Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa
 • 18 vyučovacích hodín pre mierne pokročilých
 • 12 vyučovacích hodín pre pokročilých

Cieľom modulu bude vytvorenie rovnakej štartovacej pozície v oblasti digitálnej gramotnosti pre všetkých zúčastnených učiteľov. Modul 1 absolvujú všetci vybraní učitelia v prvom roku realizácie projektu (2009).

Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa
 • 24 vyučovacích hodín

Cieľom modulu bude oboznámenie účastníkov s modernou didaktickou technikou, jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učiteľ sa oboznámi aj s didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, multimédiami, zvukom, fotografiou, hudbou, didaktikou práce s internetom atď.

Modul 3: Využitie IKT v danom predmete
 • 64 vyučovacích hodín

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
COMENIUS
Application form 2009 for
School Partnerships

The aim of the CON-SCIENCE project is to enhance the creativity of pupils in science education, e.g. physics, chemistry, biology, biotechnology, agriculture by promoting a wide range of concrete applications of science theories and principles. It provides hands-on experience of working with laboratory and field equipment, and builds confidence in practical techniques across a range of science disciplines. It introduces the skills of recording, reporting and interpreting data; and literature and web-based research. Pupils develop team-working, problem solving and oral communication skills. There are some activities in preparation, and an end-of-course assessment afterwards. Thus the project provides input and possibilities which are not available in daily curricula. This project focuses on the central role of the pupils working creatively and multilaterally on applications of sciences. Therefore we seek for collaboration with partners, e.g. universities, colleges, local companies, hospitals, farms and regional and local authorities and promote an inter- and multidisciplinary approach. All projects results will be disseminated to the partner schools, put on a website of the project, on e-journals and discussed on project meetings with teachers and pupils. By doing this project all participants will better get acquainted to the role of the European Union in education and society.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk