Ročníkové práce


Konzultant je povinný sa so žiakom dohodnúť, osobne stretnúť a poskytnúť žiakovi konzultáciu v rozsahu 15 min 1 krát za mesiac. Počas škol.roka bude 5 konzultácií a budú hodnotené v rozsahu 0-6 bodov, spolu 30 bodov . Priebeh konzultácie:

 • žiak sa po príchode na konzultáciu zapíše u konzultanta
 • konzultant prejde so žiakom úlohy, ktoré mu boli zadané na poslednej konzultácii.Každú úlohu konzultant zapíše a spolu s podpisom žiaka odovzdá kópiu
 • konzultant ohodnotí žiaka za prípravu v rozsahu bodov 0-6 + percentuálne
 • konzultant zadelí úlohy žiakovi na nasledujúci mesiac, čo si ma pripraviť do nasledujúcej konzultácie, aké zdroje by mal použiť, kde hladať zdroje, ako pracovať s literatúrou,...
 • počas 4 mesiacov by si mal študent pripraviť materíal, z ktorého bude čerpať.Posledná konzultácia bude venovaná sposobu písania práce, typ písma, ako pracovat s Wordom, číslovanie strán, predná strana,...
 • všetky informácie o RP budú pre žiakov uvedené na stránke školy od 10.9.

Poznámka: Učasť žiaka na konzultáciach je povinná. V prípade absencie je žiak povinný si konzultáciu nahradiť v inom vopred dohodnutom termíne s konzultantom.Ak si žiak konzultáciu nenahradí, nemusí mu byť umožnená obhajoba RP, čo môže viesť k zhoršeniu výslednej známky z daného predmetu aj o 2 stupne.

hodnotí ročníkovú prácu po stránke formálnej a obsahovej v rozsahu 20 bodov. Z formálneho hľadiska sa hodnotí celková kompozícia práce, kvalita použitej literatúry, správnosť bibliografických odkazov, spracovanie príloh práce, jazyková správnosť a štylistika.

Konzultant, oponent bude hodnotiť:
 • kompozícia práce
 • kvalita použitej literatúry, nesmie byť iba internetový zdroj, odporúčame minimálne 50% použiť ako zdroj knihu
 • správnosť bibliografických odkazov
 • spracovanie príloh práce
 • jazyková správnosť a štylistika

Z obsahovej stránky sa hodnotí splnenie zadanej témy, schopnosť pracovať s informáciami a so zdrojmi informácií, pôvodnosť práce, schopnosť vyťažiť vlastné závery.

Konzultant, oponent bude hodnotiť:
 • splnenie zadanej témy
 • schopnosť pracovať s informáciami a zdrojmi informácií – odbornou literatúrou
 • pôvodnosť práce
 • schopnosť vyťažiť vlastné konkrétne závery
 • zhodnotenie dosiahnutia cieľa práce

Konzultant, oponent bude hodnotiť 10 bodov ( viď. uvedené vyššie ) , každý bod v rozsahu 02, spolu 20 bodov. V prípade zistenia a dokázania plagiátorstva, žiak získava 0 / 20 bodov od oboch vyučujúcich. Body získané počas roka za konzultáciu budú žiakovi ponechané, no však pripustený na obhajobu nebude.

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk