PRIJÍMANIE A 8-ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

PODMIENKY PRIJATIA

Hlavnými podmienkami prijatia na 8-ročné bilingválne štúdium sú:

  • podanie prihlášky na našu školu najneskôr do konca februára príslušného roka
  • splnenie kritérií prijatia, ktoré sú bližšie opísané v priloženom dokumente
HODNOTENIE ŠTUDENTOV

Skúšanie študentov je rozdelené do niekoľkých častí:

  • priebežné malé testy
  • opakovací veľký test
  • test na slovnú zásobu
  • obhajoba projektu
  • aktivita na hodinách

Bližšie informácie nájdete v žiackej knižke.

PRÍSPEVOK NA ŠTÚDIUM

Príspevok na súkromnom gymnáziu - 8 - ročné denné štúdium pre študentov prihlásených pred 1.1.2009 platí podľa podpísaných zmlúv a prerátava sa presne podľa konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 Sk.

V prípade zvýšenia cien energie a nájomného po prechode na euro sa budú zvyšovať príspevky na štúdium aj pre študentov, ktorí nastúpili pred 1.1.2009 avšak len do výšky maximálne 10% k výške príspevku uvedenej v zmluve o štúdiu. Zmeny príspevkov sa upravia v dodatkoch k zmluve o štúdiu. Prípadné zvýšenie sa uskutoční od šk.roku 2009/2010.

ŠKVP aj iŠKVP sú k nahliadnutiu v papierovej forme na sekretariáte školy

Súkromné bilingválne gymnázium
Súkromná základná škola
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát Česká
+421 2 444 50 496 - sekretariát Česká
+421 904 97 96 81 - sekretariát Česká
+421 911 84 88 89 - sekretariát, Kremeľská 2, Devín
+421 911 84 88 89 - riaditeľka základnej školy
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy
E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk

Súkromná materská škola
ROZPRÁVKOVO
Česká 10
831 03 Bratislava

Telefón:
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 904 97 96 81 - sekretariát
+421 911 848 884 - mobil MŠ
+421 911 22 33 88 - zriaďovateľka školy

E-mail:
sekretariat@gymnaziumceska.sk
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
riaditel@gymnaziumceska.sk